Statut Fundacji PODAJ DOBRO

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja PODAJ DOBRO, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Teresę Twardosz będącą Fundatorem, w dniu 5 lipca 2010r, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Blajer-Szałyga prowadzącego Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ul. Juliusza Słowackiego 26 (Repertorium A numer 5227/2010) a zmiany nazwy z Podaj Dalej na Fundacja PODAJ DOBRO dokonano na podstawie uchwały Rady z dnia 26 kwietnia 2015r.

2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984roku o fundacjach (Dz.U z 1991 roku Nr 46, poz 203 z późn. Zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Trzcianka. gmina Wilga

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa

§3

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

2. Fundacja posiada osobowość prawną

3. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§4

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację zatwierdzonych przez Zarząd.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Zarząd.

 3. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, medale oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków i jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych, zapobieganie patologiom i problemom społecznym, wychowanie młodzieży przez sport oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych i promowanie obszarów wiejskich.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-równywania szans tych rodzin i osób;

2. Działalności charytatywnej;

3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości na-rodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych;

5. Ochrony i promocji zdrowia;

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męż-czyzn;

9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na tere-nach obszarów wiejskich;

10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i aktywizacji ludności wiejskiej;

11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

12. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży a także podniesienia atrakcyjności obsza-rów wiejskich;

13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu zwłaszcza na obszarach wiejskich;

15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

17. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

18. Ochrony ludności;

19. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

20. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

21. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy spo-łeczeństwami;

22. Promocji i organizacji wolontariatu;

23. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organiza-cje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepi-sów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumie-nia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicz-nego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w pkt 1-22.

§6

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2. Działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

3. Organizowanie szkoleń, konkursów, sympozjów, kongresów i konferencji;

4. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi, kierowanie do nich postulatów;

5. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, innym organizacjom i instytucjom;

6. Prowadzenie działalności doradczej, profilaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej oraz terapeutycznej i informacyjnej;

7. Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;

8. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych oraz zbiórek publicznych;

9. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski stanowi 10 000 zł(dziesięć tysięcy złotych).

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

- spadków, zapisów, darowizn i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

- dotacji, subwencji i grantów,

- dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,

- dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych Fundacji,

- odsetek i bankowych depozytów,

- innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu.

3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwen-cji, jednorazowej lub łącznej, w znaczącej wysokości, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji

§8

W celu zachowania przejrzystości działania Fundacji oraz uniemożliwiania wyprowadzania jej majątku poza Fundację zakazuje się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§10

Władzami Fundacji są:

1) Rada Fundacji - zwana dalej „Radą"

2) Zarząd Fundacji - zwany dalej „Zarządem"

§11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator (uchwała). Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji:- nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady

9. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§12

1. Rada Fundacji zbiera się dwa razy w roku lub częściej na wniosek Zarządu lub członka Rady skierowany pisemnie(dopuszcza się formę maila) do wszystkich członków Rady.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – większością 2/3 głosów obecnych członków.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

- powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

- podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

- ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie absolutorium,

- zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji. Wytyczanie kierunków działalności Fundacji,

- zatwierdzanie wniosków Zarządu o nadanie tytułów honorowych i odznaczeń,

- nadzór nad działalnością finansową Fundacji.

- podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

§15

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na sześcioletnią kadencję.

2. Funkcję Prezesa i członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,- przygotowywanie wniosków o nadanie tytułów honorowych i odznaczeń

- uchwalanie regulaminów,- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

– podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o posiedzeniu Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 4. Zarząd zbiera się co najmniej raz na kwartał. W okresach między posiedzeniami Zarząd wyko-nuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członko-wie Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§17

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, przy czym połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§18

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 §20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji należy przekazać Fundacji Mariapoli nr KRS 0000097917. W przypadku nie możności przekazania na rzecz Fundacji Mariapoli majątek Fundacji należy przekazać organizacji realizującej cele zbliżone do celów w niniejszym Statucie na podstawie uchwały Rady.

§21

Uprawnienia do zmian w niniejszym statucie posiada fundator. Po śmierci Fundatora zmian w statucie dokonuje Rada na podstawie jednomyślnej uchwały.

§22

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com

Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi nasz serwis! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.